Sa Burol Ko

by Liezel
(u.s.a)

This song is the favorite song of my Tita's (Aunt's) funeral. I really miss her and I love her very much.

I have a song that for her it's called "I want to say goodbye"
I hope you understand what i'm trying to say - thank you..

Lyrics for "Sa Burol Ko"

Sa burol ko'y huwag kang lumu ha

Pagkat ako doon ay wala

Apoy na sa him papawid, kapiling ng mga mun ting maya

Anino namin ay tatawid sa laot ng pulang lupa

Ang labi namin ay ilibing sa lungsod man osa bukid

Mabawi lang kahit tinig ang sa ami'y ipinagkaitSa burol ko'y huwag kang lumuha

Pagkat ako doon ay wala

Hangin ako nitong laya, ang bangka'y itinutulak

At kung saan man masadlak, ang tungo namin ay sa dagat

At pag alon yaring tubig, mundo ma'y makiniig

Ang paglaya'y maihatid, di man ako makabalikSa burol ko'y huwag kang lumuha

Pagkat ako doon ay wala

At pagsabog ng liwanag sa pulahan nating larangan

Dugo namin ay papatak, ididilig sa kalayaan

Ang kasamang magsasaka sa pagbungkal nitong lupa

Layon naming magkatugma lagutin ang tanikalaSa burol ko'y huwag kang lumuha

Pagkat ako doon ay wala

Sinilaw ako nitong buwan, tanglaw namin sa tulugan

Ang pagpanaw ay naganap di na ako makapagpaalam

At pagmulat ng iyong mata, huwag malung kot, huwag mangamba

Ako'y nasa him papawid, nasa dagat, nasa bukidSa burol ko'y huwag kang lumuha

Pagkat ako doon ay wala

Kaya mga kasama, huwag lumuha sa burol ko

Ang bangkay ay di akoClick here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Review Funeral Songs and Funeral Music.